ETAB-Uil:

Buitensingel 121

9611DD SAPPEMEER

Ons adres:

Telefoon: (0598) 707273

GSM: (06) 45116350

E-mail: info@etab-uil.nl

Home

Diensten

Contact          

Dienstenlijst

Projectlijst

Directie en staf

Verwante koppelingen

Ongelukken door Brand en Elektriciteit

 

Wie en wat is ETAB-Uil:

 

 

Website teller

Nieuwsberichten:

De NEN-EN-ISO 7010 is sinds september 2012 van kracht en kan dus toegepast worden.

De NEN 6088 is vervallen en zal samengaan met de herziene versie van NEN 3011. Voor bestaande situaties mag deze nog wel worden toegepast.

De herziene NEN 3011 zal alleen nog symbolen bevatten waarin NEN-EN-ISO 7010 niet voorziet. De huidige NEN 3011 krijgt, tot de norm geheel is herzien, een wijzigingsblad met de ingetrokken symbolen.

Voor de NEN 1414 en de NEN 1413 geldt hetzelfde als voor de NEN 3011.

 

Meer details? Raadpleeg de website van NEN

 

Bron: Kenniscentrum noodverlichting.

user,web,facebook,social,social network,account,profile,people,human,sn

6). Vermogensschakelaars onderhouden:

Onderschat niet hoe belangrijk het is om uw vermogensschakelaars te onderhouden!

De laatste decennia is de wereld in hoog tempo afhankelijker geworden van geautomatiseerde processen. Het aantal ondersteunende elektrische apparaten is enorm toegenomen. De omvang, het vermogen en de complexiteit van elektrische installaties is hiermee ook gegroeid en de continuļteit van deze installaties is inmiddels letterlijk en figuurlijk van levensbelang.

Vermogensschakelaars:

De rol van vermogensschakelaars binnen elektrische installaties is nog vaak ten onrechte onderbelicht, gezien de functie van deze apparaten. Vermogensschakelaars beschermen elektrische installaties tegen de gevolgen van overbelasting en kortsluiting. Overbelasting en kortsluiting kunnen schade toebrengen aan alle gebruikers binnen elektrische installaties. De directe schade alleen al kan enorme kosten met zich mee brengen, maar de indirecte schade door het buiten bedrijf zijn van een installatie wordt met de dag groter.

“We zien een verschuiving in de markt.” Zo stelt Gerard van Zeijl, Managing Director van Santon Circuit Breaker Services. Santon Circuit Breaker Services is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het onderhouden en vervangen van vermogensschakelaars, al dan niet door speciaal hiervoor ontwikkelde conversie sets. “Enkele jaren terug waren onze grootste klanten vooral binnen de offshore, infrastructuur en industrie. Grootverbruikers en de procesindustrie. Tegenwoordig worden we steeds meer gevraagd voor grote gebouwen en verbruikers, zoals ziekenhuizen en datacenters.”

Datacenters:

Datacenters zijn knooppunten van informatie en cruciaal voor de continuļteit van vele diensten. Denk hierbij niet alleen aan bedrijven wiens systemen draaien op servers bij datacenters, maar regionale rampenbestrijdingscentra, betalingsverkeer en ga maar door. Voor deze datacenters en alle gebruikers ervan kan schade aan het systeem enorme directe en indirecte gevolgen hebben. Ook hier is voorkomen beter dan genezen.

“Wij adviseren periodiek onderhoud met een interval van 2 jaar. Als het goed is, worden vermogensschakelaars maar zelden gebruikt. Daarin schuilt juist het gevaar, want onderdelen kunnen hierdoor minder goed gaan functioneren of zelfs vast gaan zitten. Dit uit zich dan pas op het moment dat de vermogensschakelaar zijn werk écht zou moeten doen. Met speciaal gereedschap kunnen wij testen in hoeverre een vermogensschakelaar aan alle eisen voldoet en of deze nog optimaal functioneert. Dit heeft meerdere voordelen. 

· Continuļteit:

Een installatiebeheerder wil te allen tijde voorkomen dat zijn installatie uitvalt. Dat is zijn prioriteit nummer 1. Door inzicht in de status van zijn installatie als geheel en separate onderdelen in het bijzonder kan hij deze kans minimaliseren.

· Kosten:

Door het uitvoeren van periodiek onderhoud worden ad hoc-werkzaamheden, die vaak meer tijd en geld kosten, voorkomen. Daarbij kan beter gepland worden en kunnen meerdere werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd worden.

· Energieverbruik:

Doordat meer inzicht bestaat in de status van het systeem als geheel, kan beter gestuurd worden op het gebruik van energie.

Bron: NEN E—veiligheid

ETAB-Uil is een zelfstandig en onafhankelijk elektrotechnisch inspectie teken- en adviesbureau met meer dan 30 jaar ervaring in de installatiebranche.

ETAB-Uil is een initiatief van Henk Pieter Uil en is in 2007 opgericht.

Wij kunnen onze opdrachtgevers van dienst zijn op het gebied van:

Ž Tekeningen en schema’s,

Ž Advies na inspectie van de elektrotechnische installatie,

Ž Inspecties nieuwbouw en bestaande installaties,

Ž Noodverlichting, inspectie en onderhoud,

Ž Inspecties klein elektrisch handgereedschappen,

Ž Infrarood inspecties,

Ž Energiemetingen en monitoren Power Quality,

Ž Kabel(fout) detectie.

Ž Meten van zonnecel systemen en rendement bepaling.

Ž Tevredenheid onderzoek Sterkin.

Servicecontracten.

Wij maken gebruik van de laatste technologieėn, zijn gecertificeerd voor de verschillende werkzaamheden waardoor wij hoge kwaliteit kunnen garanderen en kostenbesparend werken.

7). De status van de nieuwe pictogrammen nood - en evacuatie verlichting:

8). Burgerlijk Wetboek belangrijker voor NEN 1010 en NEN 3140 dan Bouwbesluit en Arbeidsomstandighedenwet:

 

meer weten.

Bron:nieuwsbrief_Elektrotechniek365

Elektrotechnisch, Inspectie NEN 3140 / NEN 1010, Teken en Advies Bureau Uil

Tekstvak: ETAB-Uil uw elektrotechnisch inspectie Teken en Advies Bureau te Sappemeer  9611DD Buitensingel 121 ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 02097028. BTW nummer 053358326

5). Zonnepanelen moeten ook aan de norm voldoen:

Maar wat voor je zelf even zo belangrijk is doet het systeem wel waarvoor het verkocht is of wekt het onvoldoende energie op en krijg je misschien je investering niet eens terug.

De route(Nieuw):

Het is nu nog advies maar met ingang van de nieuwe NEN 1010 vers. 2015 is de eis dat de route aangegeven wordt waarlangs d stroom vloeit van de zonnen panelen.

Of waar moet het symbool PV in het huisje (zie boven) komen:

1. Hoofdschakelaar van de eerste en opvolgende hoofdschakelaars in het pand.

2. De distributie groep(en) of eindgroep(en) waarop de omvormer(s) van de zonnepanelen of verdeler(s) met zonnepanelen zijn aangesloten.

meer weten.

9). NEN 3140 ook voor overheden:

 

11-02-2014 Iedere Nederlandse gemeente zou de elektrotechnische norm NEN 3140 in haar organisatie moeten implementeren, net als elke ‘gewone’ werkgever. Van alle 415 Nederlandse gemeenten hebben er echter nog maar weinig formeel een zogeheten ‘installatieverantwoordelijke’ aangewezen. Grote uitzondering is de gemeente Heerhugowaard. En langzaam maar zeker volgen er meer gemeenten in die regio.

Bij de vernieuwing van NEN 3140, ruim twee jaar geleden, werd de mogelijkheid voor werkgevers – en dus ook gemeenten - om hun installatieverantwoordelijkheid te delegeren aan een extern elektrotechnisch bedrijf nadrukkelijker omschreven. De gemeente Heerhugowaard maakte als eerste van die mogelijkheid gebruik.

Een elektrotechnisch adviesbureau is door deze gemeente aangewezen als ‘gedelegeerd installatieverantwoordelijke’ (IV-er) in het kader van NEN 3140. Vervolgens heeft hij de norm door de gehele gemeentelijke organisatie heen geļmplementeerd.
Bij de gemeenten Den Helder en Alkmaar, de provincie Noord-Holland en het Gemeentelijk Vervoersbedrijf van Amsterdam loopt nu eveneens implementatietraject. Het overleg met de gemeenten Uithoorn en Langedijk over eenzelfde opdracht is gaande.

4). NEN 1010 2015 is uit:

De verwachting is dat de NEN 1010 halfweg 2016 zal worden aangewezen in het bouw besluit.

De norm heeft op verschillende plaatsen nog al wat wijzigingen ondergaan.

Het is dus zaak om je alvast voor te bereiden op de nieuwe situatie.

2). Deel 8 NEN 1010 komt er aan:

Deel 8 gaat over het energie gebruik of verbruik:

Ž Denk daarbij aan opwekking van energie.

Ž Energie verlies in de installatie.

Ž Vervorming van de opgenomen stromen.

 

3). NEN 1010 2015 is toegewezen:

De NEN 1010 is in januari 2017 aangewezen in het bouw besluit als minimale eis voor de elektrotechnische installaties in gebouwen.

Bij de nieuwbouw inspecties zal daarom de versie 2015 als leidraad worden gehanteerd.

Warmtebeeld, ook wel infrarood foto genoemd, van een auto.
Duidelijk zichtbaar is dat de voorwiellen warmer zijn dan de rest van de auto.ABB schakelaar met automatische uitschakeling bij een ingestelde stroom.Foto van een zwerfkast, dit is een kast met stopkontacten, die bij een lekkende waterkraan staat.
Deze waterkraan lekt zo dat het water over de zwerfkast heen regent.Foto van een voorbeeld plattegrond tekeningen van een woning / kantoor met het ontwerp van een elektrische installatie.

ETAB-Uil Uw veiligheid is ons doel.

De norm voor Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laag- en hoogspanning, NEN 3140 en NEN 3840, zijn aangepast. Dit zijn de normen voor het beheer van elektrische installaties en het werken eraan. De vernieuwde uitgaven zijn geheel in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten. Ook zijn wijzigingen uit NEN-EN 50110 doorgevoerd.

Op verzoek van de normgebruikers zijn in de herziene versie van NEN 3140 onder andere onderstaande onderwerpen nader bekeken en uitgewerkt.

Vlambogen

De werkgroep heeft zich gebogen over het onderwerp vlambogen. In een tabel zijn de noodzakelijke beschermingsmiddelen opgesteld. Daarbij is gekeken naar het type automaat, smeltveiligheid, mate van bescherming tegen vlambogen en soort persoonlijk beschermingsmiddel. Met deze tabel is voor veel situaties in één oogopslag te bepalen welke maatregelen nodig zijn en in welke omstandigheden bescherming mogelijk is als dit uit de berekening blijkt.

Tabel gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Eveneens in tabelvorm komen aanbevelingen voor het gebruik van bijvoorbeeld handschoenen aan bod. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vlamwerende en isolerende handschoenen en de link naar Europese en internationale normen wordt gelegd.

Werkdomeinen

Het werkdomein van installatieverantwoordelijken en werkverantwoordelijken zijn onder de loep genomen en aangepast. Waar houden werkdomeinen op en onder welke omstandigheden kunnen ze worden overgenomen. Ook wordt er ingegaan op situaties waarin geen werk- of installatieverantwoordelijke is aangewezen.

Naast deze onderwerpen zijn ook andere zaken herzien, zoals veiligheidsniveau, inspecties, veilige scheiding van stroomketens en aardlekbeveiligingen.

Ga voor meer informatie naar www.nen.nl/nen3140.

 

Bron: nen.nl/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws

1). Herziening NEN 3140 en NEN 3840 Bedrijfsvoering laag- en hoogspanningsinstallaties 17-12-2018 :

De normen

De norm NEN 1010 met betrekking tot de veiligheid van elektrotechnische installaties is – met uitzondering van een aantal ‘niet-normatieve’ bepalingen - vanuit het Bouwbesluit van 2012 van toepassing voor iedere gebouweigenaar. Dus ook voor de Nederlandse gemeenten en provinciale overheden.

De norm
NEN 3140 wordt gezien als juridisch sterkste methode om aan te tonen te hebben voldaan aan de eisen in het Arbobesluit met betrekking tot het veilig werken met en aan elektrotechnische installaties en daarop aangesloten zogenoemde arbeidsmiddelen.
Via NEN 1010 is ook onder meer
NEN-EN-IEC 61439 voor de laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen in hun installaties van kracht.

 

OVL en infrastructuur

Bij heel grote installaties voor openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties die worden gevoed vanuit een eigen onderstation in het openbare elektriciteitsnet, zijn ook nog eens de wereldwijde en Europese hoogspanningsnormen NEN-EN-IEC 61936 en
NEN-EN 50522 van kracht. En voor de veilige bedrijfsvoering daarvan geldt NEN 3840.
Naast deze installaties hebben lagere overheden in toenemende mate eigen infrastructurele voorzieningen als elektrisch gevoede en aangestuurde bruggen, sluizen, gemalen of waterzuiveringsinstallaties. Hiermee worden de verantwoordelijkheden van de gemeente via de Arbowetgeving ook nog eens uitgebreid in het kader van de Europese Machinerichtlijn. Dit brengt de toepassing van nog tal van andere normen met zich mee.
De gedelegeerd IV-er kan door de gemeente verantwoordelijk worden gesteld voor de toepassing van al deze normen.

Lees meer over
NEN 3140-installatieverantwoordelijkheid in Mag1010, het vaktijdschrift van NEN over normalisatie in de elektrotechniek. Stap nu in met 25 % korting op uw jaarabonnement.

Bron NEN Shop/Vakgebieden/Elektrotechniek/